Kiemelt
A Szent László-szobor megáldásáról készült kisfilm itt megtekinthető:

Plébánosi köszöntő

Isten hozta a Római Katolikus Egyház Újfehértó honlapján!

Honlapunk nem csak katolikusoknak, hanem azoknak az érdeklődőknek is segítséget kíván nyújtani, akik keresik az utat Istenhez. Tartalmas böngészést kívánok és szeretettel várom vissza!

Juhász Imre plébános


Papjaink

Juhasz_Imre
Juhász Imre
plébános
Született: 1964. április 20., Abaújszántó
Pappá szentelték: 1992. június 20., Eger

Életút:
1992-1993: káplán Mátészalkán
1993-1996: káplán Miskolcon (Szent Anna)
1996-2000: káplán Nyíregyházán
2000-2008: plébános Baktalórántházán
2008-tól plébános Újfehértón(név, fénykép, elérhetőség)

Mezes_Attila
Mézes Attila
kisegítő lelkész
Született: 1960. május 11., Debrecen
Pappá szentelték: 2000. október 23., Debrecen

Életút:
1997-1998: állandó diakónus Nyírbátorban
1998-1999: állandó diakónus Ajakon
1999-2000: állandó diakónus Nagykállón
2000-2006: plébános Aranyosapátiban
2006-2008: plébános Nyírbélteken
2008-2010: plébános Mezőladányon


Vasárnapi hirdetés

Katolikus Híradó

az újfehértói Római Katolikus Egyházközség és Filiáinak értesítője 2021. október 24. XII. évf. 43. sz. Évközi 30. Missziósvasárnap

Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20)

25. hétfő

7.00 szm.

26. kedd

18.00

27. szerda

7.00

28. csütörtök

18.00

29. péntek

18.00

30. szombat

18.00 +Szűcsné Takács Anikó,+János édesapa és +nagyszülők lü.

31.Évközi 31.vas. 8.00 szm. 9.30 szm.

1. Ma a perselygyűjtést a katolikus Missziók javára gyűjtjük. 2. Október utolsó hetébe érkeztünk, szeretettel várjuk a Szűzanya tisztelőket és különösen a hittanos gyermekeket is a rózsafüzér közös imádkozására. Hétköznap reggel a mise után, este előtte egy fél órával kezdjük az ájtatosságot. 3. Pénteken este 5-től ifjúsági hittan lesz a sekrestyében. Szeretettel várjuk a felsős és középiskolás korosztályú diákokat. 4. November 6-án, szombaton 9-13 óráig Eukarisztikus Kongresszus utótalálkozó lesz Nyíregyházán a társszékesegyházban, Jelentkezés a sekrestyében legkésőbb október 29-ig. 5. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet. Dobránszky Dániel görkat. nyíregyházi nőtlen feleségül veszi Puhola Brigitta róm.kat. újfehértói hajadont. Továbbá Kemecsei János róm.kat. Újfehértói nőtlen fele-ségül veszi Trefán Fanni görkat. hajdúnánási hajadont. Hirdettetnek először. Aki tudna köztük valamilyen házassági akadályról, tartsa lelkiismereti kötelességének és jelentse azt a plébánián. 6. Megjelent az Örömhír őszi száma. Kapható a sekrestyében. 7. November 21-én, du.3 órakor lesz templomunkban bérmálás. 8. Az őszi szünetben pénteken nem, csak szombaton délelőtt lesz elsőáldozási és bérmálási előkészítő. 9. Jövő vasárnap egy órát visszatekerünk. Figyeljünk majd erre! 10. November a halottak tiszteletére szentelt hónap, amikor mi nemcsak emlékezünk rájuk, de imádkozunk is értük. A szokott rend szerint a sekrestyében találunk lapokat, amelyre felírjuk elhunyt szeretteink nevét, belehelyezzük a borítékba az odaszánt misestipen-diummal együtt, amelyet majd november 1-től az oltárra helyezett kosárba teszünk. A Gregorián misesorozat keretében egy hónapon keresztül minden nap imádkozunk az odaajánlott lelkek üdvösségéért Hajdúhadház: 1. Vasárnap 8-kor tk. szm. lesz. Hajdúdorog: 1. Vasárnap 9.30-kor szm. Téglás: 1. Csütörtökön 17-kor, vasárnap 9.30-kor szm. Hajdúnánás: 1. Csütörtökön este 5 órától vasárnap 11-től lesz szm. Kálmánháza: 1. Vasárnap 8-tól szm. 2. Szombaton este 5-től szentségi előkészítő hittanóra lesz. Utána 6-tól ifjúsági mise.

Ferenc pápa üzenete missziós vasárnapra: Az apostolok tapasztalata

Az evangelizálás története a meghívó Úr szenvedélyes keresésével kezdődik, aki mindenkivel – ott, ahol éppen van – baráti párbeszédet kezdeményez. Az apostolok, akik elsőként beszámolnak erről, még arra a napra és órára is emlékeznek, amikor először találkoztak vele: „A tizedik óra körül járhatott” (Jn 1,39). Az Úr barátságának megta-pasztalása, látni, ahogy betegeket gyógyít, a bűnösökkel eszik, táplálja az éhezőket, közeledik a kitaszítottakhoz, megérinti a tisztátalanokat, azonosul a rászorulókkal, meghív a boldogságokra, és az új, hiteles tanítás kitörölhetetlen nyomot hagyott bennük, ámulatot, kitörő örömet és mélységes hálát ébresztett bennük. Jeremiás próféta úgyírja le ezt a tapasztalatot, mint az Úr aktív jelenlétének lángoló tüzét a szívünkben, amely misszióra ösztönöz bennünket még ha az időn-ként áldozatokkal és meg nem értéssel jár is (vö. Jer 20,7–9). A szeretet mindig mozgásban van, és arra indít, hogy megosszuk ezt a csodálatos és reményteli üzenetet: „Megtaláltuk a Messiást” (Jn 1,41). Jézussal mi is láttuk, hallottuk és megtapasztaltuk, hogy a dolgok másként is mehetnek. Ő már elindította – már ma – a jövőt, emlékeztetve minket emberségünk egyik gyakran elfeledett dimenzió-jára, nevezetesen arra, hogy „a teljességre teremtettünk, amely csak a szeretet által érhető el” (Fratelli tutti enciklika, 68). Új idők, amelyek olyan hitet ébresztenek, amely képes arra, hogy új kezdeményezéseket inspiráljon és olyan emberekből alkosson közösséget, akik megtanulják elfogadni saját gyarlóságukat és mások gyarlóságát, előmozdítják a testvériséget és a szociális érzékenységet (vö. uo. 67). Az egyházi közösség akkor csillantja fel szépségét, amikor hálával emlékezik arra, hogy az Úr előbb szeretett minket (vö. 1Jn 4,19). „Az Úr megelőle-gezett szeretete meglep minket, és a meglepetés természeténél fogva nem birtokolható és általunk ki nem kényszeríthető […] Az ingyenes-ség csodája, önmagunk ingyenes odaajándékozása csak így tud kivi-rágozni. A missziós buzgalmat sem lehet soha érvelés vagy számítás eredményeként elérni. A »missziós helyzetbe« állás a hála tükröződése” Mindazonáltal azok nem voltak könnyű idők: az őskeresztények a hitüket ellenségeskedés és nehézségek közepette gyakorolták. A kire-kesztettség és a bebörtönzés tapasztalatai olyan belső és külső küzdel-mekkel párosultak, amelyek ellentmondani, sőt, egyenes tagadni lát-szottak mindazt, amit láttak és hallottak. Mégis, ahelyett, hogy a nehéz-ségek vagy az akadályok arra késztették volna őket, hogy visszalépjenek vagy önmagukba zárkózzanak, ezek a tapasztalatok arra ösztönözték őket, hogy a kellemetlenségeket, az ellenszenvet és a nehézségeket a misszió kedvező lehetőségévé alakítsák. A korlátok és akadályok annak kiváltságos alkalmai váltak, hogy mindent és mindenkit felkenjenek az Úr Lelkével. Semmit és senkit nem lehetett kizárni a felszabadító üzenetből. Mindezekről élő tanúságot tesz az Apostolok cselekedetei, az a könyv, amelyet a misszióra induló tanítványok mindig kéznél tartanak. Ebben azt olvashatjuk, hogy miként terjedt az evangélium illata az apostolok hirdető tevékenysége által, és hogyan ébresztette fel azt az örömöt, amelyet csakis a Lélek adhat. Az Apostolok cselekede-teinek könyve arra tanít bennünket, hogy a nehézségeket úgy viseljük el, hogy közben szilárdan Krisztusba kapaszkodunk, és így növekszünk majd abban a „meggyőződésben, hogy Isten minden körülmények között tud cselekedni, a látszólagos kudarcok között is”, és abban a bizonyosságban, hogy „aki szeretetből Istennek ajándékozza magát, biztosan termékeny lesz (vö. Jn 15,5)” Mindez igaz reánk is: a mostani idők sem könnyűek. A világjárvány nyilvánvalóvá tette és felerősítette a fájdalmat, a magányt, a szegénységet és az igazságtalanságokat, amelyektől oly sok ember szenvedett már eddig is, leleplezte hamis biztonságérzetünket és feltárta a köztünk hangtalanul pusztító szakadást és polarizációt. A legkiszolgáltatottabbak és legsebezhetőbbek még inkább megtapasz-talhatták sebzettségüket és törékenységüket. Átéltük a csüggedést, a kiábrándultságot és a fáradtságot, sőt a reményt elvevő konformista keserűség is képes volt kiülni arcunkra. Mi azonban „nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért” (2Kor 4,5). Ennek eredményeképpen közösségeinkben és családjainkban felhangzik az életadó ige, mely visszhangzik szívünkben, és azt üzeni: „Nincs itt, hanem feltámadt” (Lk 24,6). A reménynek ez az üzenete összezúzza a determinizmus minden formáját, és azok számára, akik hagyják, hogy megérintse őket ez az üzenet, megadja a szükséges szabadságot és bátorságot ahhoz, hogy felálljanak és kreatívan keressék az együttérzés minden lehetséges módját, Isten hozzánk való közelségének „szentségét”, egy olyan közelséget, amely senkit sem hagy az út szélén. A világjárvány mostani időszakában, amikor nagy a kísértés arra, hogy a közömbösséget és a részvétlenséget az egészséges társadalmi távolságtartás jegyében álcázzuk és igazoljuk, sürgősen szükség van az együttérzés missziójára, amely ezt a szükséges távolságtartást a találko-zás, a gondoskodás és a segítés lehetőségévé teheti. „Amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20), a megtapasztalt irgalmasság vonatkozási ponttá és a hitelesség forrásává válik, lehetővé téve számunkra, hogy visszanyerjük közös szenvedélyünket az „összetartozás és a szolidaritás közösségének megteremtésére, mely időt, energiát és erőforrást igényel.

Elérhetőségünk: plébánia: 42/290-078,  Imre atya: 30/3739519, Zsolt atya: 30/591-5548, Attila atya: 30/359-2427 www.ujfehertoiplebania.hu

Újfehértó C tábla_EFOP_1.3.5

Projekt azonosítószáma:              EFOP-1.3.5

Pályázó neve:                                   Római Katolikus Egyház

Projekt címe:                                     A Római Katolikus Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével Újfehértón

Szerződés száma:                            EFOP-1.3.5-16-2016-00260

Támogatás összege (Ft):                                              24 586 200

Összköltség (Ft) :                                                            24 586 200

A projekt megvalósításának kezdete:                    2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:          2020.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:         2020.12.27.

Támogatási intenzitás:                                                  100%

Projekt szakmai tartalma:

A projektet 2017. március 1. – 2020. június 30. között valósítjuk meg. A projekt időtartama: 40 hónap. A szakmai programok előkészítésére 2017. március hónapban kerül sor. A toborzást 2017. április és május hónapban tervezzük. A rendszeres szakmai programokat pedig 2017. júniusában tudjuk megkezdeni. Célcsoport toborzása, bevonása: az együttműködő partnerek bevonásával, és az önkéntesekkel együtt 2017. április és május hónapban toborzó-tájékoztató napokat tartunk. Ismertetésre kerülnek a tervezett programok, a projekt részletei. A toborzás egyszerre több településen történik, egymással párhuzamosan. Önképzés célja a projektben résztvevő szakemberek, önkéntesek felkészítése, szakmai támogatása. A célcsoporttal foglalkozó, találkozó szakemberek szolgáltatásokra való felkészítése olyan tréning elemekkel, amelyek program specifikus ismereteket, és egyéb továbbképzési elemeket tartalmaznak. Kötelezően biztosítjuk a projektben résztvevők számára az esélyegyenlőségi képzésben való részvételt. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása: a projekt sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire sikerül „megnyernünk” a szülők, családok támogatását, illetve milyen mértékben tudjuk őket közvetlenül bevonni a programokba. A generációk közötti együttműködés egyik alappillérje lenne jelen projektünkben az Idősek napi rendezvény megvalósítása. Terveink szerint a 3 év alatt összesen 15 alkalommal meglátogatjuk, és köszöntjük az időseket a fiatalabb generáció részvételével. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtanának megszervezése, közvetítése: tekintettel arra, hogy szervezetünk regisztrált Közérdekű önkéntes tevékenységet folytató szervezet, így tagjainkra mindig számíthatunk, ha önkéntes tevékenységről van szó. Önkéntesek munkájával tervezzük, hogy programjainkon, rendezvényeinken ellássák a regisztrációs feladataikat. A projektbe bevonni kívánt Projektasszisztens közreműködésével a tevékenység jól szervezett, szakmailag is jól koordinált. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.): a szakmai elvárásoknak megfelelően együttműködést kívánunk kialakítania az Új Nemzedék Nonprofi Kft-vel is. A kötelező adatszolgáltatás terén, a szakmai elvárások teljesülése terén, a szervezett, a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai események, és képzések terén egyaránt.Képzések, tréningek lebonyolítása 30 fő részére az alábbi témakörökben: Kommunikáció, önismeret, mentálhigiéné és szelektív hulladékgyűjtési ismeretek, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik alappillére a fenntartható fejlődés, és folyamatosan nagy gondot kell fordítani erre a projekt elemre, így nélkülözhetetlen, hogy célcsoporttagjaink részére is átadjuk ezeket az ismereteket. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 25 alkalommal kívánunk Kézműves napokat szervezni, ahol ismerkedünk a kézműves szakmákkal. Egyedi tárgyakat készítünk a különböző ünnepek közeledtével. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében félévente 2 alkalommal Preventív célú szabadidős programokat szervezünk ahol a különböző kultúrákkal kívánjuk megismertetni tagjainkat. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése évente két alkalommal. Hagyományőrző Nap elnevezésű, olyan nagyobb méretű rendezvényt megszervezni, ahová 500-1000 fő megjelenését várjuk. Témája mindenképpen helyi hagyományápolás, és generációk találkozása lenne. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelést segítő programok támogatása két havonta szeretnénk Életvezetési tanácsadást fiatalkorúak, fiatal házasok és gyermekes családok részére biztosítani. Továbbá ebben a programelemben Devianciák megelőzését szolgáló előadássorozatot is kívánunk megvalósítani. Két elemből áll 1. A kábítószer fogyasztás veszélyei, következményei, az elkerülés lehetőségei, és a 2. A bűnmegelőzés, bűnözővé válás elkerülése előadás sorozatok. A programokat egész naposra tervezzük, az előadássorozatok mellett egy „Drogsátor” is felállításra kerül, ahol témához kapcsolódó kérdéseket személyesen szakembereknek fel is tehetik az érdeklődők. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (projektor, laptop, kamera, fényképezőgép), és bérlése (hangosító berendezés).

efop_1_3_7_17_2017_00257_c_fekvo_nyomdai

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7

Pályázó neve: Római Katolikus Egyház Újfehértó

Projekt címe Egyházi és civil közösségfejlesztés Hajdúhadházon és Tégláson

Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00257

Támogatás összege: (Ft) 43.597.192,-

Összköltség: (Ft) 43.597.192,-

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.06.29.

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt szakmai tartalma:

Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

Új közösség létrehozása: Terveink szerint létre kívánunk hozni egy új kis közösséget . Így kívánjuk a fiatalabbakat egy kis közösséggé formálni, és létrehozni kívánunk „Újfehértó Női Kör”-t . Az aktív regisztrációval rendelkező helyi kis közösség főként karitatív, és közösségfejlesztő feladatokat lát el, és évente legalább 2 alkalommal belép az erre a célra létrehozott honlapra.

Mediáció: a társadalmi együttélés javítása és a közösségfejlesztés témájában a projekt keretein belül kívánunk bevonni egy szakembert, aki kidolgozza, hogy melyek azok az eszközök és módszerek, amelyeket alkalmazva elérjük a megcélzott tevékenységet.

Közösségi tér kialakítása, működtetése: terveink szerint a megvalósítás helyszínén egy Közösségi Kuckót kívánunk létrehozni, és a projekt teljes időtartama alatt működtetni. Bútorokkal, és számítógépekkel, hozzá tartozó egyéb kiegészítő tartozékokkal felszerelni, ahová a településen élők ellátogathatnak. Önkéntesek segítségével tájékozódhatnak az aktuális munkaerőpiaci keresletről és kínálatról, kereshetnek álláslehetőségeket, elküldhetnek egy –egy szakmai önéletrajzot.

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: a projektben több alkalommal kívánunk rendezvényeket szervezni, egyházi és nem egyházi ünnepeket megünnepelni, ezzel is hozzájárulni a közösségek szerveződéséhez, azok aktív részvételéhez. Továbbá ezen a programelem belül kívánunk 2 alkalommal olyan rendezvényt megvalósítani, ahol nemcsak a településen élők vesznek részt, hanem tágabb környezetből is várunk érdeklődőket. A szabadtéri rendezvényre szórakoztató vendégelőadókat kívánunk meghívni, és egész naposra tervezzük. Továbbá ebben a projekt elemben szeretnénk két 2 napos kirándulást szervezni 40 fő részére. Látogatást teszünk a Zempléni hegység kis falvaiba, megtekintjük a Vizsolyi Bibliát, a környék egyéb zarándokhelyeit, valamint a Mátrába és környékére. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: Hátránykompenzációs tevékenységek: a projekt időtartama alatt ezen a tevékenységen belül Baba-mama klubbot kívánunk működtetni, havonta 1-1 alkalommal, mindösszesen 17 alkalommal.

Választott tevékenységeink:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés,

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása: a projektben 4 alkalommal Információs napot kívánunk megvalósítani. Az információs napokon kívánunk tájékoztatást adni a projekt szakmai tartalmáról, az elérni kívánt célcsoportról, a már megvalósított tevékenységekről. Érzékenyítő nap: ebben a projekt elemben érzékenyítő csoportos foglalkozást kívánunk megvalósítani. A fő témakör a fogyatékosság Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése.

Tréning: A legtöbb ember nem tudja igazán jól menedzselni magát, nem tudja elérni, hogy másoknak kedvező véleménye legyen róla, és nem tud megfelelően gondoskodni arról sem, hogy mások reális képet kapjanak róla. Ezekre a feltevésekre kívánunk reagálni egy tréningsorozattal, amelyet 20 fő részére, mintegy 60 óra időtartamban kívánunk megvalósítani.

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése). Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:  4 alkalommal Előadást tervezünk,  a sport, és az egészséges életmódra való törekvés témakörben. Családi 1 alkalommal, Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása: A hatékonyság növelése érdekében indokolt áttekinteni és fejleszteni a szervezeti működést, a személyes kompetenciákat, a tárgyi-és technikai feltételeket, amelyek az egyházi szervezet számos tagját, munkatársát, önkéntesét érintik.” Fontos számunka, hogy a meglévő erőforrásainkat megtartsuk, és az is, hogy meglévő kapacitásunkat tovább fejlesszük.

Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése: A vezető az, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyén céljainak megvalósítása érdekében. A koordináció Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés: A csoportos szupervízió során 10 fős csoportot alkotnak különböző munkahelyeken dolgozó szakemberek, akik nincsenek egymással szoros és/vagy hierarchikus munkakapcsolatban. Összesen 5 alkalommal találkoznak közösen egyeztetett időpontokban, szupervízor közreműködésével.